Privaatsustingimused - CoffeeIN

Privaatsustingimused

COFFEE IN KLUBIKAARDI PRIVAATSUSPOLIITIKA.

Kehtivad alates 10.01.2019.

 1. Töötlemine üldpõhimõtted

  • Käesoleva privaatsuspoliitikaga määratletakse Coffee INi püsikliendiprogrammi Klubikaart isikuandmete töötlemise tingimused. Klubikaardi kasutaja isikuandmeid töödeldakse Klubikaardiga liitunud isiku poolt Klubikaardi tingimustega nõustumisel jõustunud lepingu alusel ning vastutavaks töötlejaks on Coffee IN OÜ. Kontserni, millesse kuulub Coffee IN, on loodud uus ettevõte Sayv OÜ, mis hakkab vastutama lojaalsusprogrammi eest. Lisaks Coffee IN-ile on vastutavaks töötlejaks ka Sayv OÜ, kellele Coffee IN OÜ võib isikuandmeid üle anda seoses oma Klubikaardi programmi haldamise süsteemi muutmisega ja organisatsiooniliste ümberkorraldustega.
  • Coffee IN OÜ ning Sayv OÜ töötlevad isikuandmeid lepingu täitmise ja kliendikontode haldamise eesmärgil ning lojaalsusprogrammide kasutajatele suunatud toodete ja teenuste pakkumiseks.
  • Vastutavad töötlejad töötlevad andmeid ainult ulatuses, mis on vajalikud lepingu täitmiseks ja klientide parimaks teenindamiseks ning andmeid säilitatakse turvaliselt vastavalt kehtivatele seadustele.

 

 1. Milliseid isikuandmeid ja mis eesmärgil töödeldakse?

  • Klubikaardi programmiga liitumisel esitab klient järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, sünnipäev, kontaktandmed (telefoninumber, e-post). Kontaktandmed on vajalikud Klubikaardi omanikele teadete edastamiseks (otseturunduse pakkumisteks, kui selleks on antud nõusolek), võimalike nõuete koostamise, kaitsmise ja nendele vastamiseks, lepinguliste ja tarbijakaitse õiguste ja kohustuste täitmiseks.
  • Klubikaardi kasutamisel kogutakse Kliendi kohta ka tema ostude ajalugu. Ostude ajalugu on vajalik Klubikaardi Boonusraha arvutamiseks ja muude hüvede pakkumiseks.
  • Klubikaardi rakenduse allalaadimisel on kliendil võimalik anda eraldi nõusolek oma asukohaandmete jagamiseks. Sellise nõusoleku andmisel kasutatakse asukohateavet lähimate kohvipoodide soovitamiseks ja leidmiseks.

 

 1. Kellele Teie isikuandmeid edastatakse?

  • Coffee IN OÜ võib edastada Kliendi isikuandmeid Coffee IN OÜ-ga ja Sayv OÜ-ga samasse kontserni kuuluvatele äriühingutele ning samuti äriühingutele, kes on liitunud Sayv OÜ platvormiga ning pakuvad sellel oma lojaalsusprogramme.
  • Coffee IN OÜ on sõlminud Sayv OÜ-ga ning Sayv OÜ omakorda kõigi lojaalsusprogrammi partneriga andmete edastamise lepingud, millega on tagatud isikuandmete konfidentsiaalsus ja nende piisav kaitse vastavalt isikuandmete kaitse reeglitele.
  • Coffee IN OÜ ning Sayv OÜ võivad isikuandmeid edastada ja kasutada volitatud töötlejatena isikuid, kes osutavad isikuandmete töötlemiseks vajalikke teenused, nt IT-teenuse, turundus-, side- ja postiteenuse osutajad, raamatupidamis- ja nõustamisteenuse (audiitorid, õigus- ja finantsnõustajad jne) osutajad, arhiivi- ja andmete hävitamise teenuse osutajad jne.
  • Isikuandmete edastamisel volitatud töötlejatele tagab vastutav töötleja, et volitatud töötleja töötleb isikuandmeid vastutava töötleja juhiste kohaselt, et volitatud töötleja on seotud konfidentsiaalsuskohustusega ja rakendab vajalikke turvameetmeid.

 

 1. Kui kaua Teie isikuandmeid säilitatakse?

  • Isikuandmeid ei töödelda kauem kui see on vajalik nende eesmärkide täitmiseks, millistel eesmärkidel isikuandmed koguti.
  • Isikuandmeid, mida on vaja säilitada võimalike õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või nende vastu kaitsmiseks, säilitatakse nõuete aegumistähtaja lõpuni (näiteks tehingust tulenevate nõuete üldine aegumistähtaeg on 3 aastat arvates nõude sissenõutavaks muutumisest). Säilitamise tähtaja lõppedes paberkandjal isikuandmed hävitatakse ja elektroonilised andmed kustutatakse ilma sellest eelnevalt teavitamata.

 

 1. Millised on Teie õigused seoses isikuandmetega?

  • Teil on enda isikuandmetega seoses õigusaktides sätestatud alustel ja ulatuses alljärgnevad õigused:
   • Õigus tutvuda isikuandmetega, mida Coffee IN OÜ või Sayv OÜ konkreetse isiku kohta töötleb;
   • Õigus nõuda oma isikuandmete parandamist kui need on ebapiisavad või ebaõiged;
   • Võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks juhul, kui isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul (nt otseturunduspakkumiste saamiseks antud nõusoleku saab tagasi võtta kirjalikult või e-kirja teel coffeein@coffeein.eu)
   • Õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist;
   • Õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist (va juhul kui esineb alus andmete säilitamiseks muul õiguslikul alusel);
   • Õigus esitada oma isikuandmete töötlemise osas vastuväide;
   • Õigus nõuda oma isikuandmete ülekandmist juhul, kui see on tehniliselt võimalik;
   • Õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (aki.ee), kui leiate, et Teie isikuandmete töötlemine ei ole kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega.
  • Oma õiguste teostamiseks saate esitada vastava avalduse e-kirja teel või kirjalikult, esitades avalduses avalduse aluseks olevad asjaolud, põhjenduse ning selgelt väljendatud taotluse ning teabe selle kohta, millisel viisil Te soovite oma taotlusele vastust (soovi arvestatakse võimaluste piires).
  • Sõltumata esitatud avalduse vormist (e-kirja teel, posti teel jne) on Coffee IN OÜ-l ja/või Sayv OÜ-l õigus kontrollida avalduse esitaja isikut küsides isikut tõendavaid andmeid (nime, isikukoodi, isikut tõendava dokumendi numbrit) ja/või isikut tõendavat dokumenti (või koopiat sellest). Isiku tõendamisest keeldumisel on Coffee IN OÜ-l ja/või Sayv OÜ-l õigus avalduse menetlemisest keelduda.
  • Coffee IN OÜ-ja/või Sayv OÜ vastab taotlusele andmesubjekti poolt soovitud vormis hiljemalt 1 kuu jooksul arvates avalduse kätte saamisest.

Isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes on Teil alati õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole (Andmekaitse Inspektsioon, Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, tel. 627 4135, e-post: info@aki.ee).